තන්තුමය ආහාර (Fiber Rich Foods)

ආහාර තන්තු නැතිනම් Food fibers යනු ශාකමය ආහාර වන ධාන්ය, පළතුරු, එළවළු වල අඩංගු වන ජීරණයට නොහැකි තරමක් දෘඩ කොටස් ය. මේවා ප්රධාන වශ⁣යෙන් කොටස් දෙකකි. 01. Insoluble fiber(අද්රාව්ය තන්තු) – ජලයේ දිය නොවන අතර මළබද්ධය වැළකීමට දායක වේ. මේවා…

තන්තුමය ආහාර (Fiber Rich Foods)

Source

0
(0)

ආහාර තන්තු නැතිනම් Food fibers යනු ශාකමය ආහාර වන ධාන්ය, පළතුරු, එළවළු වල අඩංගු වන ජීරණයට නොහැකි තරමක් දෘඩ කොටස් ය. මේවා ප්රධාන වශ⁣යෙන් කොටස් දෙකකි.
01. Insoluble fiber(අද්රාව්ය තන්තු) – ජලයේ දිය නොවන අතර මළබද්ධය වැළකීමට දායක වේ. මේවා මළ වල පරිමාව (bulk volume) වැඩි කර මළ පහ කිරීම පහසු කරවයි. සම්පූර්ණ ධාන්ය (whole grain), එළවළු හා පලා වර්ග මෙම වර්ගයේ තන්තු වලින් පොහොසත් වේ.
02. Soluble Fiber(ද්රාව්ය තන්තු) – ජලයේ දිය වන අතර රුධිර සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමට හා කාෙලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කිරීමට දායක වේ. බාර්ලි, ඕට්ස්, පළතුරු, ඇට වර්ග සහ රනිල භෝග වල බෙහෙවින් අඩංගු වේ.
බාෙහාමයක් ශාකමය ආහාර වල මෙම ද්රාව්ය සහ අද්රාව්ය තන්තු වර්ග දෙකම අඩංගු වේ. එසේම අවම වශයෙන් සකසන ලද (Minimally processed) හා ස්වභාවික ආහාර වල තන්තු වැඩි ප්රමාණයක් අඩංගු වේ.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *